แนวปฏิบัติการใช้บริการ

แนวปฏิบัติการใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

***********************************

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของหน่วยงานในการเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย โดยเฉพาะการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายความเร็วสูงหรือที่เรียกว่า “ระบบการเรียนการสอนออนไลน์” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ต้องการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มุ่งเน้นความเป็นดิจิทัล ลดชั่วโมงการเรียนในห้อง เพิ่มกระบวนการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำขึ้น มีแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้งาน ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอน

 1. ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ที่ http://course.cpru.ac.th/
 2. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกอบไปด้วย
 • ระบบประชุมออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรม Google Hangouts Meet, skype meeting
 • ระบบจัดการรายวิชา ได้แก่ โปรแกรม CPRU Online Courses
 • ระบบจัดทำสื่อวิดิทัศน์ ได้แก่ โปรแกรม OBS (Open Broadcaster Software)
 1. ผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ต้องเป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเท่านั้น
 2. ผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ต้องมีบัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ(@cpru.ac.th)ที่ตนเองเป็นเจ้าของเท่านั้น
 3. ผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกและรอผลการยืนยันตัวตนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้
 4. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้ขึ้นอยู่กับความต้องการและขั้นตอนของโปรแกรมแต่ละประเภท
 5. สามารถสร้างบทเรียนตามเนื้อหาของรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ หรือข้อความรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน
 6. สามารถนำเนื้อหา ภาพและวีดีโอ เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่ผิดระเบียบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 7. บทเรียน เนื้อหา ภาพและวีดีโอ ที่ปรากฏในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ถือเป็นทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 8. ห้ามนำเข้าและส่งออกเนื้อหา ภาพและวีดีโอที่ผิดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและผิดกฎหมาย หากพบข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ บนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จะถูกควบคุมความถูกต้องในการเผยแพร่ข้อมูลจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เรียน

 1. ผู้เข้ารับบริการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • บุคคลภายนอก
 1. นักศึกษาต้องมีบัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ(@cpru.ac.th)ที่ตนเองเป็นเจ้าของเท่านั้นเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก
 2. บุคคลภายนอกใช้บัญชีอีเมล์ใดก็ได้
 3. นักศึกษาและบุคคลภายนอกสามารถเข้าเรียนในรายวิชาที่ต้องการได้โดยการสมัครสมาชิกในรายวิชานั้นๆ
 4. เงื่อนไขและข้อจำกัดของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามที่ผู้จัดทำกำหนด ให้ผู้ใช้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
admin
Author: admin

ARIT

Scroll to top