• Home
 • รายชื่อวิชาทั้งหมด(COURSE)

รายชื่อวิชาทั้งหมด(COURSE)

 • อัญชิรญา จันทรปิฎก

  ทฤษฎีการเมือง (Political Theories)

  16 weeks
  All levels
  0 lesson
  0 quiz
  0 student
  การศึกษาทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิดและสำนักศึกษาต่างๆ และการใช้ทฤษฎีเหล่านี้ในการศึกษาวิเคราะห์และความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมือง ตลอดจนอิทธิพลของแนวคิดต่างๆที่มีต่อการเมืองในทางปฏิบัติ
 • Therdsak Paijuntuek

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Introduction to International Relations)

  16 weeks
  All levels
  0 lesson
  0 quiz
  0 student
  แนวคิดและแนวการศึกษาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวการศึกษากับวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยศึกาตั้งแต่การเกิดรัฐสมัยใหม่ จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงระบบคอนเซอร์ตของยุโรป ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ
 • Wimonsin Prungchaiyaphum

  วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise)

  16 weeks
  All levels
  0 lesson
  0 quiz
  0 student
  ศึกษาความหมายของวิสาหกิจชุมชน แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ประเภทของวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งตัวอย่างประเภทต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน และยกตัวอย่างการจัดการแบบผนึกพลัง เพื่อให้เห็นความเกี่ยวโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเรียนรู้หรือการทำข้อมูลและแผนแม่บทเพื่อก่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการสร้าง นักวิสาหกิจชุมชน
 • chanin sriyoyod

  ความหมายของดีไซน์และการออกแบบ

  10 weeks
  All levels
  0 lesson
  0 quiz
  0 student
  การออกแบบ หมายถึงกระบวนการในการนำเสนอแนวคิดใหม่  ที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมหรือเงื่อนไขโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบต่อความต้องการใหม่ของผู้ใช้หรือผู้บริโภค ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการขององค์ความรู้ เพื่อการประยุกต์  ปรุงแต่ง และพัฒนา ให้ความรู้นั้นนำไปสู่การสร้างรูปทรงและการใช้งานได้อย่างลงตัว  โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นเครื่องนำทางในการสำแดงแนวคิดนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้ใช้ ซึ่งทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น  ท้ายที่สุดแล้ว “การออกแบบมีเป้าประสงค์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมที่จะทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสุขมากขึ้น”
 • chanin sriyoyod

  Graphic Design

  10 weeks
  All levels
  0 lesson
  0 quiz
  0 student
  “กราฟิกดีไซน์” คือภาษาชนิดหนึ่งสำหรับการสื่อสาร พูดให้แคบเข้ามาอีกก็คือการใช้รูปทรง รูปร่าง สัดส่วนและสีสันในการนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แต่ในชีวิตประจำวัน เราทุกคนล้วนใช้กราฟิกดีไซน์ในการสื่อสารไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เสื้อวินมอเตอร์ไซค์ ราคาไข่ในตลาดสด รายงานของนักเรียนประถม เครื่องแบบลูกเสือ ฉลากที่บอกแคลอรี ใบสด.9 ป้ายบอกทาง…
 • อัญชลี ชัยศรี

  องค์การและการจัดการ

  10 weeks
  All levels
  0 lesson
  0 quiz
  5 students
  เนื้อหารายวิชาองค์การและการจัดการประกอบด้วย การศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ วิวัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการการออกแบบองค์การ วัฒนธรรมองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ การจัดการความขัดแย้งในองค์กร การบริหารความเสี่ยงในองค์การ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม นวัตกรรมเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ
 • Sunsanee Ampracha

  เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro Economics)

  2 weeks
  All levels
  3 lessons
  0 quiz
  2 students
  ศึกษาเหตุผลที่ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์  กระบวนทัศน์ของนักเศรษฐศาสตร์  กลไกการจัดสรรทรัพยากร  ความขาดแคลนและการตัดสินใจเลือก  ทฤษฎีอุปสงค์  ทฤษฎีอุปทาน  ดุลยภาพ  การตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค  การผลิตและต้นทุนการผลิต  การแสวงหากำไรสูงสุดขององค์กรธุรกิจ  โครงสร้างตลาด  ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ  ตลาดเงินและตลาดทุน  ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  และบทบาทของรัฐบาลในการทำให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
 • Wirote Apinantanakon

  ระบบปฏิบัติการ

  5 weeks
  All levels
  3 lessons
  0 quiz
  1 student
  ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หมายถึง ชุดโปรแกรมที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ และสนับสนุนคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ให้กับซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • อัญชลี ชัยศรี

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

  10 weeks
  All levels
  3 lessons
  0 quiz
  0 student
  เนื้อหารายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การศึกษาหลักการและแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ    และภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
 • samran tim

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

  10 weeks
  All levels
  3 lessons
  0 quiz
  0 student
  การศึกษาหลักการออกแบบและเขียน โปรแกรม ผังงานโปรแกรมรูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์คําสั่งนําเข้าการ ประมลผลและแสดงผลลัพธ์การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดําเนินการและนิพจน์คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งการวน ซ้ํา ข้อมูลแบบชุด ตัวชี้ฟ้งก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้างแฟูมข้อมูลและการจัดการแฟูมข้อมูล   [embed]https://samrantim.wordpress.com/object-oriented-programming/[/embed]

© Copyright 2021 CPRU - Online Courses . Rara Academic | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.