คณะครุศาสตร์

 • samran tim

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

  10 weeks
  All levels
  3 lessons
  0 quiz
  0 student
  การศึกษาหลักการออกแบบและเขียน โปรแกรม ผังงานโปรแกรมรูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์คําสั่งนําเข้าการ ประมลผลและแสดงผลลัพธ์การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดําเนินการและนิพจน์คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งการวน ซ้ํา ข้อมูลแบบชุด ตัวชี้ฟ้งก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้างแฟูมข้อมูลและการจัดการแฟูมข้อมูล   [embed]https://samrantim.wordpress.com/object-oriented-programming/[/embed]
 • ornanoot thammajak

  การอ่านคิดพัฒนาชีวิต

  10 weeks
  All levels
  2 lessons
  0 quiz
  1 student
  การอ่านคิดพัฒนาชีวิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน 2. เพื่อให้สามารถอ่านจับใจความ การตีความ วิเคราะห์ความ 3.  เพื่อให้สามารถนำคุณธรรม จริยธรรมจากสิ่งที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.…
 • Assistant Professor pannee Moore

  วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย

  15 weeks
  All levels
  8 lessons
  0 quiz
  54 students
  ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทาง กายภาพประชากรเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
 • Pochra U.

  Advanced Grammar (ไวยากรณ์ขั้นสูง)

  6 weeks
  All levels
  1 lesson
  0 quiz
  1 student
  ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ขั้นสูงผ่านสถานการณ์จำลองและกรณีศึกษา
 • Wirawan Puttamat

  5022912 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Technique)

  10 weeks
  All levels
  1 lesson
  0 quiz
  4 students
  คำอธิบายรายวิชา 5022912 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Technique) 3(3-0-3) ประโยชน์ทางงานสำรวจ ขั้นตอนการสำรวจ การสุ่มอย่างง่าย การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ การสุ่มแบบมีระบบ การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน การสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น ความคลาดเคลื่อนของงานสำรวจ…
 • Pochra U.

  Phonetics & Phonology (สัทศาสตร์และสัทวิทยาฯ)

  16 weeks
  All levels
  1 lesson
  0 quiz
  4 students
  ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ
 • นุชจรีย์ ม่วงอยู่

  การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

  15 weeks
  All levels
  9 lessons
  0 quiz
  68 students
  การเรียนรู้ ส่งเสริม พัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมวัย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมเด็กปฐมวัย
 • Assistant Professor pannee Moore

  บัณฑิตกับสังคม (Graduate and Society)

  15 weeks
  All levels
  13 lessons
  0 quiz
  200 students
  สร้างเสริมผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “ราชภัฏชัยภูมิ” 
 • นุชจรีย์ ม่วงอยู่

  นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

  15 weeks
  All levels
  3 lessons
  0 quiz
  34 students
  การเรียนรู้นวัตกรรมการการศึกษาปฐมวัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 • pornthip kedtarwon

  การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ(5032818) Web Design for Teaching

  10 weeks
  All levels
  3 lessons
  0 quiz
  6 students
  คำอธิบายรายวิชา หลักการพื้นฐานของการเรียนรู้ทางไกล โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสื่อสารทางไกลอื่นๆ หลักการและทฤษฎีการจัดทำบทเรียนออนไลน์ การวัดคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) การจัดเก็บเนื้อหาการลงทะเบียน การจัดเก็บข้อสอบ การีปฏิสัมพันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการจัดเนื้อหาวิชา โดยจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนผู้สอน…
 • thanawit

  5082801 หลักสังคมวิทยา (Principle of Sociology)

  16 weeks
  All levels
  9 lessons
  0 quiz
  11 students
  การสำรวจสังคมวิทยาการวิเคราะห์สังคมวิทยาและการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาและการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในสังคมวิทยาการจัดการศึกษา

© Copyright 2021 CPRU - Online Courses . Rara Academic | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.